Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) MĂSURA 121 din PNDR – Modernizarea exploataţiilor agricole

Beneficiari eligibili

Fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, şi care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoană fizică, care se va autoriza ca PFA sau Întreprindere individuală
 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990);
 • Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înfiintaţă în baza Legii nr. 31/1990);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

să fie persoană fizică sau juridică româna cu capital privat;

capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral strain;

să acţioneze în nume propriu;

să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

2. Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

1) Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor – spaţiile destinate personalului de producţie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiştrilor, a şefului de fermă, spaţiu pentru servirea mesei, etc.

2) Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

3) Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă, etc;.

4) Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

5) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing1 de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

6) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie;

7) Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârșitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;

8) Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpsuni;

9) Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbusti, alţi arbori;

10) Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

11) Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

12) Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

13) Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei (numai dacă 50% din materia primă este produsă în ferma proprie), cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;

14) Costurile generale ale proiectului, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

15) Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultură ecologică;

16) Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

 

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/ mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect, următoarele: autocisterne, autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), mijloace de transport animale, mijloace de transport albine.

3. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 40 – 70% din valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată. Plafonul minim acceptat pentru un proiect este de 5.000 Euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. Intensitatea sprijinului este diferențiată, astfel: I.Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile și nu sunt forme asociative: 1.SECTORUL VEGETAL 1.a. proiecte cu construcții montaj, valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil este de 40% (reprezentând 400.000 Euro). 1.b. proiecte privind achiziția de utilaje și echipamente, valoarea maximă eligibilă este de 700.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil este de 40% (reprezentând 280.000 Euro).

1 Leasing‐ul este eligibil doar dacă rezultă transferul de proprietate al bunului în posesia beneficiarului în perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată.

2. SECTORUL ZOOTEHNIC 2.a. proiecte cu construcții montaj, valoarea maximă eligibilă este de 2.000.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil este de 40% (reprezentând 800.000 Euro). 2.b. proiecte privind achiziția de utilaje și echipamente, valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil este de 40% (reprezentând 400.000 Euro). 3. Proiectele care includ investiții pentru introducerea standardului lapte crud, valoarea maximă eligibilă este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 800.000 Euro). Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 10% pentru investiții realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 de ani; 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000; 10% pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operatiuni. II.Pentru proiectele care includ și investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile: 1.SECTORUL VEGETAL 1.a. proiecte cu construcții montaj, valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil este de 40%, fără alte majorări (reprezentând 400.000 Euro). 1.b. proiecte privind achiziția de utilaje și echipamente, valoarea maximă eligibilă este de 700.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil este de 40%, fără alte majorări (reprezentând 280.000 Euro). 2.SECTORUL ZOOTEHNIC 2.a. proiecte cu construcții montaj, valoarea maximă eligibilă este de 2.000.000 euro, ponderea sprijinului nerambursabil este de 40% fără alte majorări (reprezentând 800.000 Euro).

2.b. proiecte privind achiziția de utilaje și echipamente, valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil este de 40% fără alte majorări (reprezentând 400.000 Euro). III. Pentru forma asociativă Valoarea maximă eligibilă va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentând 1.600.000 Euro pentru proiectele care aparţin unei forme asociative şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri). Verificarea respectării intensității maxime a ajutorului se va face înainte de semnarea contractului de finanțare de către APDRP.

4. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii, să fie în acord cu potențialul agricol al zonei și să demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole. Beneficiarul trebuie să dovedească o pregătire profesională în raport cu proiectul, să asigure cofinanțarea investiției, să obțină toate avizele și acordurile conform legislației în vigoare în domeniu și să prezinte Memoriu Justificativ – pentru proiectele fără lucrări de construcții-montaj sau Studiu de fezabilitate – pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții-montaj.

 

Pentru detalii suplimentare va stam cu placere la dispozitie.

Adrian MIHAILOVICI, General ManagerXBS GREEN ENERGY *

Phone: 0040722.484.650
Mobil:  0040758.839.883
Fax:    0040318.171.469
Skype:       a.mihailovici
Web: www.xbsenergy.ro
Email: office@xbsenergy.ro
Email: am.xbsenergy@gmail.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s